Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Jastrzębskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod  sygn. akt XIX GUp 1044/21, ogłasza sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności udziału 1150/71550 nieruchomości położonej w miejscowości w województwie mazowieckim, w miejscowości Falęcin w gminie Grójec dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych nr RA1G/00080050/3 (dalej „Nieruchomość”).

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 15 600,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset zł 00/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 9 września 2022 roku do godz. 16:00  na adres Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Jan Milewski, ul. Czerwonej Jarzębiny 1 lok. 2, 03-604 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej zamkniętej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego w ogłoszeniu Biura Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1044/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Jastrzębskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset zł) najpóźniej w terminie do dnia 9 września 2022 roku (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości a kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia).  Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości (Kazimierza Jastrzębskiego) w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 21 1090 1694 0000 0001 0679 0091, z dopiskiem „Przetarg Kazimierz Jastrzębski, XIX GUp 1044/21 – wadium”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Radcy Prawnego Leszek Rygiel – ul. Wrzeciono 33 lok. 91, 01-963 Warszawa w dniu 12 września 2022 roku o godzinie 08:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (licytacji) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na etapie sprawdzania ofert bezpośrednio po ich otwarciu

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży zostały wyrażone w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 3 grudnia 2021 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Ziembickiego, który jest dostępny do pobrania poniżej. Pełna dokumentacja fotograficzna jest zawarta w operacie szacunkowym.

Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Syndyk ma prawo do odwołania procesu sprzedaży bez podania przyczyny, także na etapie poprzedzającym dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

2022-05-04 – Kazimierz Jastrzębski (XIX GUp 1044_21) – operat szacunkowy_compressed

2022-07-26 – Kazimierz Jastrzębski (XIX GUp 1044_21) Regulamin sprzedaży nieruchomości