Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Anny Zawadzkiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod  sygn. akt XIX GUp 1363/21, ogłasza sprzedaż prawo własności udziału 45/100 nieruchomości położonej w województwie mazowieckim, powiat sochaczewski, gmina Rybno, miejscowość Cypriany, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1O/00044549/4.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi w 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 stycznia 2023 roku  godz. 16:00 na adres Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego Jan Milewski, ul. Czerwonej Jarzębiny 1 lok. 2, 03-604 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej zamkniętej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana Biura Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1363/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Anny Zawadzkiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) najpóźniej w terminie do dnia 16 stycznia 2023 roku (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Anny Zawadzkiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia).  Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości (Anny Zawadzkiej) w banku 4 Santander Bank Polska S.A. o numerze: 71 1090 2590 0000 0001 4942 4600, z dopiskiem „Przetarg Anna Zawadzka, XIX GUp 1363/21 – wadium”

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ww. Kancelarii Radcy Prawnego – Leszek Rygiel, ul. Wrzeciono 33 lok. 91, 01-963 Warszawa, w dniu 19 stycznia 2023 roku o godzinie 08:00 z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży zostały wyrażone w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 22 lutego 2022  roku, który jest dostępny do pobrania poniżej. Pełna dokumentacja fotograficzna jest zawarta w operacie szacunkowym.

Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@milewscylegal.pl.

Syndyk ma prawo do odwołania procesu sprzedaży bez podania przyczyny, także na etapie poprzedzającym dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

2022-12-10 – Anna Zawadzka (XIX GUp 1363_21) – Regulamin sprzedaży nieruchomości A. Zawadzka (XIX GC 1363_21) – operat